Ennakoi ajan tarve

Kaikki tapahtuu ajassa – ennakoi ajan tarve

 • Kaikki hoivapalvelun toiminnot vaativat aikaa.
 • Aikasuunnitelman perusteella tiedetään henkilöstötarve.
 • Aikasuunnitelman avulla laaditaan aika- ja henkilöstösuunnitelmat.
 • Aikojen pitää olla aina johdonmukaisia ja oikeat kulloinkin kyseeseen tuleville toiminnoille.
 • Aikasuunnitelman avulla kustannusarviot täsmällistyvät.

Hoivapalvelun suunnittelulla pyritään

 • laadukkaan hoivapalvelun tuottamiseen taloudellisesti.
 • henkilötarvelaskentaan.
 • välinetarpeen määrittelyyn.
 • tasapuoliseen työtehtävien jakoon.
 • sopivien toimintojen valintaan.
 • kustannuslaskentaan.

Hyvien toimintojen vaikutus hoivapalveluun

 • Henkilöstön kuormitus tasaantuu.
 • Hoivapalvelun toimitusajat ja luotettavuus tarkentuvat.
 • Työkohteiden olosuhteet paranevat (esteitä vähentämällä jne.).
 • Työohjeet selkeytyvät.
 • Työn joustavuus kehittyy.
 • Työvälineet kehittyvät.
 • Kustannusarviot täsmällistyvät.
 • Uudelleen järjestelyt ja laajennukset johdonmukaistuvat.
 • Palkkaus täsmällistyy.

Laatu ja toiminnot

Toiminnot yhdessä ammattitaidon kanssa määräävät työn tuloksen myös laadun kannalta.

Kun laatuvaatimukset on asetettu, tulee etsiä mahdollisimman taloudelliset toiminnot, joilla vaatimukset täytetään.

Hoivapalvelun suunnittelun avulla toimintojen vaihtoehtoja voidaan helposti vertailla sekä valita oikeat, turvalliset ja taloudelliset toiminnot. Hyvällä suunnittelulla mahdollistetaan laadukas ja tuottava hoivapalvelu.

Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen

Vaihe 1: Tarvekartoitus

Aloituskokous ja tutustuminen henkilöstöön

Info henkilöstölle

Toiminnan nykytilan katselmus
– haastattelut, keskustelut, kyselyt

Päätetään väliraportin pohjalta kehitystyön laajuudesta ja tavoitteista

Vaihe 2: Kehitystyö

Luodaan olosuhteet toiminnan kehittämiselle

Toimintaedellytysten luominen ja varmistaminen

Luodaan seurantajärjestelmä parantamiselle

Uusien käytäntöjen opettaminen ja ohjaaminen

Uusien käytäntöjen dokumentointi

Seurannasta sopiminen kun asiakkaan tarpeet muuttuvat. Tavoitteita ja suunnittelua voitava joustavasti muuttaa.

Kehityksen tulos

 • Johtaminen muuttuu käskijöistä ja työnjohtajista tiimien toimintaedellytysten luojiksi ja varmistajiksi
 • Parannetaan palvelujen tuottamisen sujuvuutta, oikea-aikaista saatavuutta, laatua ja kannattavuutta.
 • Voidaan helposti vertailla ja valita kuhunkin tehtävään oikea, yksilöllinen, turvallinen ja taloudellinen menetelmä.